EuroHPC JU Access Call for AI and Data-Intensive Applications

...
  • 7 March 2024
  • https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-access-call-ai-and-data-intensive-applications_en